Vốn điều lệ là gì? Và những điều về vốn điều lệ bạn nên biết

Vốn điều lệ là gì

Vốn điều lệ là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, đóng vai trò quyết định về quyền lợi và trách nhiệm của các cổ đông trong một công ty. Việc hiểu rõ về vốn điều lệ không chỉ giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả mà còn đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp lý liên quan. Trong bài viết này, Kế Toán Tâm Minh sẽ cùng nhau khám phá Vốn điều lệ là gì? Và những điều về vốn điều lệ bạn nên biết, tầm quan trọng của nó trong hoạt động kinh doanh và cách quản lý vốn điều lệ một cách hiệu quả.

Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản mà các thành viên hoặc chủ sở hữu công ty cam kết góp hoặc đã góp vào công ty trong quá trình thành lập. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, vốn điều lệ bao gồm tổng giá trị tài sản mà các thành viên công ty đã đóng góp hoặc cam kết đóng góp. Đối với công ty cổ phần, vốn điều lệ bao gồm tổng mệnh giá cổ phần đã được bán hoặc đăng ký mua trong quá trình thành lập.

Vốn điều lệ là gì
Vốn điều lệ là gì?

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, các loại tài sản có thể được sử dụng để góp vốn vào công ty được quy định cụ thể. Các tài sản này bao gồm đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật và các tài sản khác có thể được định giá bằng đồng Việt Nam.

Điều này cho phép các thành viên hoặc chủ sở hữu công ty có thể góp vốn bằng các loại tài sản khác nhau, mang lại sự linh hoạt và đa dạng trong quá trình hình thành và phát triển công ty.

Xem thêm: Nên thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH

Ý nghĩa của vốn điều lệ đối với một doanh nghiệp

Phản ánh năng lực tài chính ban đầu: Vốn điều lệ cho thấy khả năng tài chính ban đầu của công ty và mức độ cam kết của các nhà sáng lập đối với hoạt động kinh doanh của công ty. Mức vốn điều lệ cao hơn thể hiện khả năng vay vốn và mở rộng quy mô hoạt động của công ty.

Đánh giá giá trị công ty: Vốn điều lệ là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá giá trị của công ty. Nhà đầu tư thường xem xét mức độ vốn điều lệ để đánh giá khả năng sinh lời và tiềm năng tăng trưởng của công ty trong tương lai.

Vốn điều lệ là gì
Ý nghĩa của vốn điều lệ đối với một doanh nghiệp

Quản lý và điều hành công ty: Vốn điều lệ đóng vai trò quan trọng trong quản lý và điều hành công ty. Các quyết định quan trọng, chẳng hạn như phát hành cổ phiếu, phát hành trái phiếu hoặc chuyển nhượng tài sản, phải tuân theo quy định của pháp luật và theo quy định vốn điều lệ.

Vốn điều lệ không chỉ định hình năng lực tài chính ban đầu của công ty, mà còn ảnh hưởng đến đánh giá giá trị và quản lý công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty TNHH từ 2024

Phân biệt giữa vốn điều lệ và vốn đầu tư trong doanh nghiệp

 • Điểm giống nhau:

Cả vốn điều lệ và vốn đầu tư đều là nguồn vốn quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp.

Hai loại vốn này đều là tài sản hoặc tiền mặt được nhà đầu tư sử dụng vào hoạt động kinh doanh.

Cả vốn điều lệ và vốn đầu tư cung cấp tài nguyên tài chính để công ty vận hành và phát triển.

Vốn điều lệ là gì
Phân biệt giữa vốn điều lệ và vốn đầu tư trong doanh nghiệp
 • Điểm khác nhau

Sự khác biệt giữa vốn điều lệ và vốn đầu tư thể hiện cụ thể ở những điểm sau:

Trong một số trường hợp, vốn điều lệ có thể bằng hoặc tương đương với vốn góp của nhà đầu tư. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng vốn điều lệ bằng vốn đầu tư, bởi vốn đầu tư có thể bao gồm các nguồn vốn khác ngoài vốn góp ban đầu.

Vốn góp của nhà đầu tư thường được xác định sao cho tương đương hoặc ngang bằng với vốn điều lệ. Tuy nhiên, việc này không đồng nghĩa với việc vốn điều lệ luôn bằng vốn đầu tư.

Vốn điều lệ yêu cầu sự quản lý và tuân thủ bởi các thành viên hoặc cổ đông góp vốn ban đầu, trong khi Vốn Đầu tư yêu cầu quản lý và quyết định để đầu tư vào các hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận tối đa.

Trong quá trình thực hiện dự án, nhà đầu tư có thể tăng vốn góp vào dự án bất kỳ lúc nào mà không cần phải tăng vốn điều lệ.

Xem thêm: Hồ sơ, thủ tục góp vốn vào công ty cổ phần

Thời hạn để góp đủ vốn điều lệ là bao lâu?

Chủ sở hữu/Thành viên/Cổ đông của công ty phải hoàn thành việc góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thời gian này không bao gồm thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, hoặc thực hiện các thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, Chủ sở hữu/Thành viên/Cổ đông của công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp đã cam kết.

Vốn điều lệ là gì
Thời hạn để góp đủ vốn điều lệ là bao lâu?

Trường hợp không góp đủ số vốn điều lệ trong thời hạn quy định:

Công ty TNHH một thành viên phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ bằng giá trị số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trước ngày đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên cũng phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trước ngày đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

Công ty cổ phần phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ trong thời hạn 30 ngày. Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trước ngày đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ.

Xem thêm: Chia sẻ kinh nghiệm & thủ tục thành lập công ty xây dựng

Có thể góp vốn điều lệ bằng những loại tài sản nào?

Theo Điều 34 của Luật Doanh nghiệp 2020, các loại tài sản sau đây được xem là tài sản góp vốn:

 • Đồng Việt Nam và ngoại tệ tự do chuyển đổi.
 • Vàng.
 • Quyền sử dụng đất.
 • Quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật.
 • Các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Do đó, có thể đóng góp vốn điều lệ bằng các loại tài sản như ô tô, bất động sản, quyền sử dụng cho thuê mặt bằng,… Miễn là có văn bản thỏa thuận đồng ý về giá trị tài sản của tất cả các thành viên góp vốn.

Vốn điều lệ là gì
Có thể góp vốn điều lệ bằng những loại tài sản nào?

Tuy nhiên, chỉ các cá nhân hoặc tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với các loại tài sản được quy định mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật. Các quyền này cần được định giá hoặc thỏa thuận với các thành viên trong công ty về giá trị của tài sản đó. Sau đó, giá trị tài sản được quy đổi ra tiền Việt Nam Đồng và ghi vào biên bản góp vốn tài sản của công ty.

Xem thêm: Công ty cổ phần là gì?

Các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ

Trong phạm vi của Kế toán Tâm Minh, các trường hợp sau đây cần tăng hoặc giảm vốn điều lệ sẽ được giải thích cụ thể như sau:

 • Tăng, giảm vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên

Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên là tổng giá trị tài sản mà chủ sở hữu công ty đã cam kết góp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, và được quy định rõ trong Điều lệ công ty. Trong trường hợp này:

Tăng vốn điều lệ: Được thực hiện khi chủ sở hữu công ty góp thêm vốn hoặc huy động vốn từ các bên khác. Quyết định về mức độ tăng và hình thức tăng vốn sẽ do chủ sở hữu công ty quyết định.

Giảm vốn điều lệ: Có thể xảy ra trong các trường hợp sau:

Hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu nếu công ty đã hoạt động liên tục từ 2 năm trở lên tính từ ngày đăng ký thành lập, và đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Không thanh toán đủ và đúng hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

 • Tăng, giảm vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Tăng vốn điều lệ: Có thể thực hiện bằng cách tiếp nhận thêm vốn từ các thành viên mới hoặc tăng vốn góp từ các thành viên hiện tại.

Giảm vốn điều lệ: Có thể xảy ra trong các trường hợp sau:

Hoàn trả một phần vốn góp cho các thành viên theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty, đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi hoàn trả.

Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên.

Các thành viên không thanh toán vốn điều lệ đúng hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Vốn điều lệ là gì
Các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ
 • Tăng, giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần

Tăng vốn điều lệ: Có thể thực hiện thông qua các hình thức như chào bán cổ phần cho cổ đông, chào bán cổ phần riêng lẻ, hoặc chào bán cổ phần ra công chúng.

Giảm vốn điều lệ: Có thể xảy ra trong các trường hợp tương tự như trên, như hoàn trả vốn góp cho cổ đông, mua lại cổ phần đã bán, hoặc khi các cổ đông không thanh toán vốn điều lệ đúng hạn.

 • Tăng, giảm vốn điều lệ của công ty hợp danh

Tăng và giảm vốn điều lệ: Cũng tương tự như công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ bằng cách tiếp nhận hoặc chấm dứt tư cách của các thành viên hợp danh.

Có cần chứng minh vốn điều lệ không?

Trong quá trình tư vấn thành lập doanh nghiệp, nhiều khách hàng thường đặt câu hỏi: “Có cần chứng minh vốn điều lệ không?” hoặc “Có yêu cầu chứng minh tài chính khi thành lập công ty không?”.

Thực tế, theo pháp luật Việt Nam, không có quy định yêu cầu các doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam phải chứng minh vốn điều lệ trong quá trình đăng ký kinh doanh. Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng như cơ quan thuế không kiểm tra tiến độ góp vốn của chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải đảm bảo góp đủ số vốn đã đăng ký trong thời hạn quy định. Nếu có vấn đề phát sinh hoặc rủi ro xảy ra, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm đối với số vốn điều lệ đã đăng ký.

Vốn điều lệ là gì
Có cần chứng minh vốn điều lệ không?

Mặc dù không có yêu cầu chứng minh vốn điều lệ, tuy nhiên, việc đảm bảo góp đủ số vốn điều lệ đã đăng ký là quan trọng để đảm bảo hoạt động hợp pháp và tránh các vấn đề pháp lý trong tương lai.

Lời kết

Vốn điều lệ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định cấu trúc tổ chức và hoạt động kinh doanh của một công ty. Quản lý vốn điều lệ một cách hiệu quả không chỉ giúp doanh nghiệp tăng cường khả năng cạnh tranh mà còn đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong thời gian dài.

Hy vọng rằng bài viết về vốn điều lệ đã cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan và kiến thức cần thiết để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Hãy áp dụng những thông tin và kinh nghiệm từ bài viết vào thực tiễn kinh doanh của bạn để đạt được thành công và phát triển bền vững trong tương lai.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÂM MINH

 • Địa chỉ: 32/19 Phan Đăng Lưu – Hải Châu – Đà Nẵng
 • CN HCM: 28/18/1 Lương Thế Vinh, P. Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, Tp. HCM
 • CN Hà Nội: Số 1004, Toà Zen A – Gamuda Garden, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
 • Hotline: 02363.640.000 – 0905.100.401
 • Email: ketoantamminh@gmail.com
 • Website: www.ketoantamminh.vn
 • Facebook: Kế Toán Tâm Minh
Rate this post
cropped-logo1.jpg

KẾ TOÁN TÂM MINH Với nhiều năm đồng hành phát triển với các doanh nghiệp, Tâm Minh luôn cố gắng mang lại cho khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất với: Giải pháp tối ưu - Tiết kiệm chi phí - Minh bạch thông tin – Chuyên môn đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *