Mẫu đơn xin chuyển công tác trong công an chuẩn xác nhất

don-xin-chuyen-cong-tac-trong-cong-an

Trong quá trình làm việc tại một công ty hay đơn vị, việc chuyển đổi nơi làm việc là điều khá thường xuyên. Để thể hiện mong muốn chuyển công tác, người lao động thường sử dụng đơn xin chuyển công tác. Hãy cùng Kế Toán Tâm Minh tìm hiểu mẫu Đơn xin chuyển công tác trong công an như thế nào nhé!

Mục đích của việc luân chuyển cán bộ trong công an?

Hoạt động luân chuyển cán bộ là một phần quan trọng được quy định tại Điều 1 của Quy định 98-QĐ/TW năm 2017. Trong ngành công an, việc chuyển đơn vị công tác nhằm đạt được những mục tiêu sau:

 • Tiếp tục thực hiện chủ trương và nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ, đặc biệt là việc luân chuyển cán bộ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong từng giai đoạn.
 • Đổi mới quy trình luân chuyển cán bộ để đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và công bằng, đồng thời ngăn chặn các hành vi tiêu cực, tham nhũng và lợi ích nhóm, quan hệ dòng họ và quen biết.
 • Bảo đảm triển khai chủ trương đào tạo và bồi dưỡng toàn diện cho đội ngũ cán bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ trẻ và có triển vọng, cũng như cán bộ được đào tạo thực tiễn. Mục tiêu là tạo ra nguồn cán bộ ổn định cho đất nước, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các ngành và cấp bậc.
 • Kết hợp luân chuyển cán bộ với điều động và bố trí cân đối đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Mục đích là tăng cường cán bộ cho các địa phương khó khăn và điều chỉnh cân đối giữa nơi có cán bộ thừa và nơi thiếu.
 • Tiếp tục triển khai chủ trương luân chuyển cán bộ, kết hợp chặt chẽ với việc bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt ở cấp tỉnh và huyện. Điều quan trọng là không bổ nhiệm cán bộ địa phương và không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.
don-xin-chuyen-cong-tac-trong-cong-an
Mục đích của việc luân chuyển cán bộ trong công an?

>>>Xem thêm: dịch vụ đăng ký mã vạch sản phẩm Đà Nẵng

Điều kiện của việc luân chuyển cán bộ trong công an?

Theo Điều 5 của Quy định 98-QĐ/TW năm 2017, để được xem xét chuyển công tác trong công an, các cán bộ phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Cán bộ được xem xét luân chuyển phải là những cán bộ trẻ, được quy hoạch và có triển vọng phát triển. Họ cần có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt và năng lực công tác cơ bản, đủ để đáp ứng các tiêu chuẩn và tiêu chí chức danh luân chuyển theo quy định. Hơn nữa, họ phải có sức khỏe đủ để thực hiện công việc. Cũng cần quan tâm đến việc lựa chọn và phát hiện cán bộ trẻ có năng lực xuất sắc.
 • Cán bộ được xem xét luân chuyển phải có ít nhất hai nhiệm kỳ (tương đương 10 năm) kinh nghiệm làm việc, tính từ thời điểm bắt đầu công tác.
 • Cán bộ được luân chuyển không nên là người địa phương và không nên giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Họ cũng cần có ít nhất một nhiệm kỳ làm việc trọn vẹn. Có những trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định.
 • Quá trình luân chuyển cần có kế hoạch cụ thể và lộ trình rõ ràng từng bước thực hiện. Cần có các cơ chế và chính sách đồng bộ, thống nhất để tạo điều kiện cho cán bộ luân chuyển phát huy năng lực, chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm. Đồng thời, cần có các quy định quản lý và giám sát đối với cán bộ được luân chuyển. Thời gian luân chuyển ít nhất là ba năm đối với một chức danh (ngoại trừ chức danh kiêm nhiệm), và có các trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định.
don-xin-chuyen-cong-tac-trong-cong-an
Điều kiện của việc luân chuyển cán bộ trong công an?

>>>Xem thêm: dịch vụ làm giấy phép kinh doanh

Mẫu đơn xin chuyển công tác trong công an chuẩn xác nhất

TẢI VỀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

ĐƠN XIN ĐIỀU CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi:  …………………

Tên tôi là:  ……………………………………………………..Sinh ngày…… / …….. /………………..

Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………….

Trú quán:…………………………………………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ……………………………………………………………………….

Đơn vị công tác hiện nay: …………………………………………………………………………………

Ngày vào ngành……./……./………. Ngày về đơn vị công tác hiện nay……../……./…………

Đơn vị xin chuyển đến: …………………………………………………………………………………….

Lý do xin chuyển công tác: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vậy tôi làm đơn này, trân trọng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo ………, xét cho tôi được chuyển công tác theo nguyện vọng.

Tôi xin chân thành cám ơn.

…….., ngày…….. tháng…… năm 20……

Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

>>>Xem thêm: mẫu giấy bãi nại

Hướng dẫn viết mẫu đơn xin chuyển công tác trong công an chi tiết?

Đơn xin chuyển công tác trong ngành công an cần bao gồm các nội dung sau:

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ
 • Đơn xin chuyển công tác.
 • Tên của đơn
 • Đơn kính gửi cho ai, cơ quan nào?
  • Thông tin người xin chuyển công tác:
  • Ghi đầy đủ các thông tin như họ và tên, năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày gia nhập ngành công an, đơn vị hiện tại công tác, cấp bậc, chức vụ…
 • Lý do chuyển công tác
  • Nêu rõ lý do xin chuyển công tác, vì phần này rất quan trọng trong quyết định của các cơ quan có thẩm quyền.
 • Tên đơn vị chuyển đến công tác
  • Ghi rõ tên đơn vị và địa phương sẽ chuyển đến công tác.

Ngoài các nội dung cần thiết, việc xem xét và bố trí cán bộ sau khi luân chuyển phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn. Cần kết hợp với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và liên kết với trách nhiệm cá nhân của cán bộ được luân chuyển. Đồng thời, cần có quá trình nhận xét và đánh giá cán bộ một cách công bằng và minh bạch.

don-xin-chuyen-cong-tac-trong-cong-an
Hướng dẫn viết mẫu đơn xin chuyển công tác trong công an chi tiết?

>>>Xem thêm: mẫu đơn khởi kiện ly hôn

Lưu ý khi viết đơn xin chuyển công tác trong công an 

 • Quá trình luân chuyển cán bộ phải được lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp và toàn diện của các cấp ủy và tổ chức đảng. Điều này đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và thúc đẩy vai trò và trách nhiệm của tập thể lãnh đạo cũng như người đứng đầu. Cần giải quyết mối quan hệ giữa luân chuyển và việc ổn định cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên sâu. Trong quá trình này, việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác và bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ mới cũng được coi trọng, để chuẩn bị cho đội ngũ cán bộ kế cận.
 • Luân chuyển cán bộ cần bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ và liên thông, với sự liên kết liên tục và thường xuyên. Quá trình luân chuyển cần phải bao gồm cả luân chuyển dọc và ngang giữa các cơ quan và đơn vị trong toàn hệ thống chính trị. Điều này cần được kết hợp chặt chẽ với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sắp xếp, bố trí và sử dụng cán bộ.
 • Việc bố trí cán bộ trong quá trình luân chuyển phải đảm bảo sự cân đối và hài hoà, đồng thời tập trung vào việc phát triển nguồn cán bộ tại nơi làm việc hiện tại. Chỉ có cán bộ lãnh đạo và quản lý mới được luân chuyển, không áp dụng luân chuyển cho cán bộ chuyên môn và nghiệp vụ (trừ trường hợp cần thiết).
 • Không nên điều động những cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín giảm sút hoặc không có triển vọng phát triển sang Trung ương, địa phương hoặc địa phương khác.
 • Cán bộ được luân chuyển cần phải là những cán bộ trẻ, được quy hoạch và có triển vọng phát triển. Họ cần có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác tốt, cũng như quan tâm đến việc lựa chọn và phát hiện cán bộ trẻ có năng lực xuất sắc.
 • Việc luân chuyển cán bộ cần phải có kế hoạch cụ thể và lộ trình từng bước, bao gồm cơ chế và chính sách đồng bộ và thống nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ luân chuyển phát huy năng lực, sở trường và chuyên môn. Đồng thời, cần có các quy định quản lý và giám sát đối với cán bộ luân chuyển.
 • Trong quá trình xem xét và bố trí cán bộ sau luân chuyển, cần căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan và đơn vị. Điều này cần liên quan chặt chẽ đến trách nhiệm cá nhân của cán bộ được luân chuyển và quá trình nhận xét và đánh giá cán bộ.
don-xin-chuyen-cong-tac-trong-cong-an
Lưu ý khi viết đơn xin chuyển công tác trong công an

>>>Xem thêm: mẫu đơn tố cáo xúc phạm danh dự nhân phẩm

Tổng kết

Trên đây là mẫu đơn xin chuyển công tác trong công an khá đầy đủ. Để được hỗ trợ chi tiết với bất cứ thắc mắc nào về pháp luật, hãy liên hệ 02363.640.000 – 0905.100.401 để kết nối với Kế Toán Tâm Minh.

Rate this post
cropped-logo1.jpg

KẾ TOÁN TÂM MINH Với nhiều năm đồng hành phát triển với các doanh nghiệp, Tâm Minh luôn cố gắng mang lại cho khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất với: Giải pháp tối ưu - Tiết kiệm chi phí - Minh bạch thông tin – Chuyên môn đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *