Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất 2025

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và đòi hỏi sự minh bạch và chính xác trong quản lý tài chính, vai trò của kế toán trưởng trở nên vô cùng quan trọng. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng là một quy trình quan trọng và cần được thực hiện một cách cẩn thận và chuẩn mực. Trong bài viết này, Kế Toán Tâm Minh xin giới thiệu Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất 2025, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc thực hiện quy trình này theo các quy định mới nhất.

Khái niệm về chức vụ Kế toán trưởng

Chức vụ Kế toán trưởng đề cập đến vị trí quan trọng trong cấu trúc tổ chức của một doanh nghiệp, người đứng đầu bộ máy kế toán và chịu trách nhiệm cao trong việc quản lý, tổ chức, và vận hành hệ thống kế toán của đơn vị. Nhiệm vụ chính của Kế toán trưởng là thực hiện và đảm bảo tính hiệu quả của các công tác kế toán trong doanh nghiệp.

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
Khái niệm về chức vụ Kế toán trưởng

Kế toán trưởng có vai trò quan trọng, đồng thời là người chịu trách nhiệm chủ đạo trong việc lập kế hoạch và trình bày báo cáo tài chính. Nhiệm vụ này phục vụ cho các yêu cầu của các cơ quan quản lý, đồng thời tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm

Tiêu chuẩn để được bổ nhiệm kế toán trưởng

Luật Kế Toán, văn bản luật số 88/2015/QH13, được ban hành bởi Quốc Hội, đã công nhận vai trò quan trọng của ngành kế toán trong quản lý tài chính của các doanh nghiệp. Điều này nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và đáng tin cậy trong việc xử lý thông tin tài chính. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào quy định về tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng theo Luật Kế Toán năm 2015.

Luật Kế Toán năm 2015 (văn bản luật số 88/2015/QH13) đã quy định rõ những tiêu chuẩn và điều kiện cần thiết để trở thành kế toán trưởng theo Điều 51 và Điều 54 của luật.

Theo quy định này, để trở thành kế toán trưởng của một doanh nghiệp, cá nhân cần phải đáp ứng những yêu cầu sau:

Có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ kế toán từ trung cấp trở lên.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán ít nhất 3 năm đối với trình độ chuyên môn kế toán cấp bậc trung cấp hoặc cao đẳng.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán ít nhất 2 năm đối với trình độ chuyên môn kế toán cấp bậc đại học.

Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
Tiêu chuẩn để được bổ nhiệm kế toán trưởng

Ngoài ra, Chính phủ cũng quy định cụ thể về tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng phù hợp với từng đơn vị kế toán.

Điều này nhằm đảm bảo rằng các doanh nghiệp có người đảm nhận vị trí kế toán trưởng sẽ có đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để thực hiện công việc một cách hiệu quả và chính xác. Qua đó, sẽ tăng cường sự tin cậy và đáng tin cậy trong quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Xem thêm: xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Hướng dẫn soạn thảo mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Hướng dẫn soạn thảo Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng có thể được thực hiện thông qua các bước và nội dung cơ bản sau đây:

Thông tin cơ bản:

Ghi rõ tên công ty và số Quyết định để xác định độc nhất.

Xác định quốc hiệu và tiêu ngữ của Quyết định.

Thời gian và địa điểm:

Chỉ định ngày, tháng, năm và địa điểm ban hành Quyết định.

Tên và nội dung của Quyết định:

Đặt tên cho Quyết định để phản ánh nội dung chính.

Trình bày chi tiết về nội dung của Quyết định bao gồm:

Thông tin cá nhân và chức vụ (nếu có) của người được bổ nhiệm.

Mô tả rõ nghĩa vụ và quyền hạn của người được bổ nhiệm.

Liệt kê danh sách những người liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định.

Nơi nhận Quyết định:

Xác định nơi nhận Quyết định, đảm bảo rõ ràng để người được bổ nhiệm và các bên liên quan có thể dễ dàng tiếp cận thông tin.

Chữ ký và đóng dấu xác nhận:

Đều chữ ký và đóng dấu xác nhận của người có thẩm quyền bổ nhiệm để Quyết định có giá trị pháp lý.

Quy trình soạn thảo Quyết định cần tuân theo các quy định pháp luật và quy định nội bộ của tổ chức để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp.

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
Hướng dẫn soạn thảo mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Xem thêm: dịch vụ làm giấy an toàn thực phẩm

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất 

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần

CÔNG TY …………….

Số: ……….. – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

 ….., ngày …. tháng ….. năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN …………………..

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ………………….

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần …………………….;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ………………………;

Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

   QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm

Họ và tên: …………………….  Giới tính: …….

Sinh ngày:…./…./……………….               Dân tộc:Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

CCCD/Hộ chiếu số: ……………… do công an ………………..….. cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT:……………………………………………………………. 

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………

Giữ chức vụ:     Kế toán trưởng Công ty cổ phần ……………………………..  

Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

– Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

– Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

– Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

– Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như điều 3

Lưu VP

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng tại Công ty TNHH

CÔNG TY TNHH …

…..***…..

Số: …/20../QĐ – ………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***…..

……….., ngày tháng năm 20….

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH……………..

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty….

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH ………………….

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH …… ;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty TNHH…… ;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm

Họ và tên: ……………………. Giới tính: …….

Sinh ngày:…./…./………………. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………. do công an ………..  cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT: ……………………………………………….. 

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………. 

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty TNHH………………………  

Điều 2. Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

– Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

– Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

– Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

– Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như Điều 3

Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng trong nội bộ công ty

CÔNG TY ……………

…………………………….

Số:  …. /20……/QĐ-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

………….., ngày……tháng……năm……..

 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

V/v: Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty đối với ông/bà ………….

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY………

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2020;

–  Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty ……………… ;

–   Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty………………… ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:   Miễn nhiệm Bà …………  thôi giữ chức vụ kế toán trưởng công ty …………… kể từ ngày ….. tháng … năm ……….

Điều 2:   Bà ………… chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ …… 

Điều 3:   Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày…..tháng…..năm….. cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Bà ………  và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

  • Như điều 3 (để thực hiện)

– Lưu HCNS

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Mẫu quyết định bổ nhiệm phân công nhiệm vụ kế toán viên

CÔNG TY …………….. 

…………………….

SỐ: 02/QĐ/GĐ/……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-o0o—-

……, ngày …… tháng  ……  năm 20……

QUYẾT ĐỊNH CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY ……………………………….

V/v: Bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ kế toán viên

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty……. 

– Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm: ………………………………………………………………………………….  

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………………….. 

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………. 

Chỗ ở  hiện tại:……………………………………………………………………………………………. 

CMTND số: ………………………………………………………………………………………………. 

Giữ chức vụ: Kế toán viên Công ty: …………………………………………………………… 

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

  1. Kế toán viên có các quyền sau:

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán tái sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

– Lập các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty 

  1. Kế toán viên có các nghĩa vụ sau:

–  Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.

– Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận; 

Điều 3: Ông/ Bà …………………………….. và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

  • Như Điều 1                                                                             
  • Lưu VP

KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

Nơi nhận:

Quy trình bổ nhiệm kế toán trưởng

  • Chuẩn bị thông báo

Trong giai đoạn này, thông báo về quá trình bổ nhiệm kế toán trưởng được chuẩn bị và gửi đi thông qua email, mạng nội bộ hoặc văn bản chính thức. Thông báo cung cấp thông tin chi tiết về vị trí kế toán trưởng và mô tả công việc của vị trí này, giúp tất cả các bên liên quan hiểu rõ về quá trình sắp diễn ra.

  • Xác định danh sách người nhận thông báo

Để đảm bảo mọi người liên quan đều được thông tin đầy đủ, danh sách những người nhận thông báo cần được xác định. Đây có thể là thành viên trong bộ phận nhân sự, nhân viên kế toán hiện tại và các thành viên quan trọng khác trong công ty có liên quan đến quyết định bổ nhiệm.

  • Gửi thông báo và tổ chức buổi gặp mặt

Sau khi thông báo được gửi đi, tổ chức buổi gặp mặt là bước quan trọng để Ban lãnh đạo, nhân viên và kế toán trưởng mới có cơ hội gặp gỡ, chào hỏi và làm quen. Buổi gặp mặt có thể diễn ra trực tiếp tại văn phòng hoặc thông qua phương tiện truyền thông trực tuyến.

  • Cập nhật hồ sơ và hệ thống

Để đảm bảo sự liên kết chặt chẽ với quá trình bổ nhiệm, cần cập nhật hồ sơ nhân viên, bản ghi công việc và các hệ thống khác liên quan đến vai trò và trách nhiệm của kế toán trưởng trong doanh nghiệp.

  • Đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ

Cuối cùng, quá trình bổ nhiệm kế toán trưởng không chỉ dừng lại ở việc thông báo và gặp mặt. Phải có các hoạt động đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ để giúp kế toán trưởng mới nhanh chóng hiểu và thích nghi với môi trường làm việc mới, bao gồm quy trình kế toán, hệ thống và phần mềm sử dụng trong công ty.

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
Quy trình bổ nhiệm kế toán trưởng

Xem thêm: dịch vụ đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm

Lời kết

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng là một bước quan trọng để đảm bảo sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong quản lý tài chính của một doanh nghiệp. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất đã được cung cấp trong bài viết này, nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện quy trình này theo các quy định mới nhất và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý.

Rất quan trọng để quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng được thực hiện một cách cẩn thận, đảm bảo rằng người được bổ nhiệm có đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để thực hiện công việc một cách chính xác và hiệu quả. Chúng tôi hy vọng rằng mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất đã mang lại cho bạn những hướng dẫn cần thiết và giúp bạn thực hiện quy trình này một cách thành công.

5/5 - (1 bình chọn)
cropped-logo1.jpg

KẾ TOÁN TÂM MINH Với nhiều năm đồng hành phát triển với các doanh nghiệp, Tâm Minh luôn cố gắng mang lại cho khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất với: Giải pháp tối ưu - Tiết kiệm chi phí - Minh bạch thông tin – Chuyên môn đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *