Ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam

Ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam

Ký quỹ là một trong những hình thức mà nhà đầu tư sẽ phải đóng một khoản tiền ký quỹ ở ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác. Với mục đích bảo đảm thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các cam kết trong hợp đồng đầu tư. Vậy các thủ tục này được diễn ra như thế nào? Bài viết dưới đây Kế toán Tâm Minh xin được giải đáp về  Ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam

Ký quỹ là gì? – Ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam

Ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam
Ký quỹ là gì?

Ký quỹ là một khoản tiền đặt cọc mà bên nhận tiền đóng trước để đảm bảo thực hiện cam kết trong một hợp đồng hay giao dịch nào đó. Ký quỹ thường được sử dụng trong các giao dịch bất động sản, thầu xây dựng, thương mại, tài chính và các lĩnh vực khác.

Với bên nhận tiền, ký quỹ là một cách để đảm bảo rằng bên gửi tiền sẽ thực hiện cam kết của mình, và nó cũng có thể được sử dụng để bảo vệ bên nhận tiền khỏi các rủi ro tiềm ẩn, như việc bên gửi tiền không thực hiện cam kết hoặc không trả lại tiền đặt cọc sau khi hợp đồng đã kết thúc.

Trong nhiều trường hợp, ký quỹ sẽ được hoàn lại cho bên gửi tiền sau khi các cam kết trong hợp đồng được thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên, nếu bên gửi tiền không thực hiện cam kết hoặc vi phạm các điều khoản của hợp đồng, bên nhận tiền có thể giữ lại khoản ký quỹ làm bồi thường cho thiệt hại của mình.

Ký quỹ đầu tư trong trường hợp nào ?

Theo quy định của Luật Đầu tư 2020 và Nghị định 31/2021/NĐ-CP, nhà đầu tư phải thực hiện ký quỹ hoặc có bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có yêu cầu đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam
Các trường hợp ký quỹ đầu tư

Một số trường hợp không yêu cầu ký quỹ

 1. Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án và phải thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
 2. Nhà đầu tư trúng đấu thầu để thực hiện dự án có sử dụng đất.
 3. Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư đã ký quỹ hoặc hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn theo tiến độ quy định trong văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư.
 4. Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác để thực hiện dự án.
 5. Dự án đầu tư đã thực hiện hoặc được chấp thuận, cho phép thực hiện theo quy định của pháp luật trước ngày 1/7/2015 và thuộc diện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.

Ngoài ra, theo khoản 4 Điều 77 Luật Đầu tư 2020, nếu nhà đầu tư điều chỉnh mục tiêu, tiến độ thực hiện dự án đầu tư, hoặc chuyển mục đích sử dụng đất sau khi Luật này có hiệu lực thì phải thực hiện ký quỹ hoặc có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ theo quy định.

Lưu ý

Tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP có quy định các dự án đầu tư có sử dụng đất không có mục đích kinh doanh thì không áp dụng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai (trong đó có quy định về ký quỹ).

Hình thức ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam

Ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam
Hình thức ký quỹ

Căn cứ theo khoản 1 Điều 26 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định: Nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án của nhà đầu tư được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư.

Theo đó, thỏa thuận bảo đảm thực hiện dự án đầu tư gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

 1. Tên dự án, mục tiêu, địa điểm, quy mô, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện, thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 2. Biện pháp bảo đảm thực hiện dự án đầu tư;
 3. Số tiền bảo đảm thực hiện dự án đầu tư;
 4. Thời điểm, thời hạn bảo đảm thực hiện dự án đầu tư;
 5. Điều kiện hoàn trả, điều chỉnh, chấm dứt bảo đảm thực hiện dự án đầu tư;
 6. Biện pháp xử lý trong trường hợp số tiền bảo đảm thực hiện dự án chưa được hoàn trả được nộp vào ngân sách nhà nước;
 7. Các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm khác của các bên;
 8. Những nội dung khác theo thỏa thuận giữa các bên nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Thời điểm ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam

Ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam
Thời điểm ký quỹ
 • Đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: Sau khi dự án nhận được quyết định chủ trương đầu tư và trước thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: Vào thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Mức ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam

Mức ký quỹ được tính dựa trên vốn đầu tư của dự án đầu tư được ghi nhận tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư theo nguyên tắc lũy tiến từng phần:

 • Đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng: 3%;
 • Đối với phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1000 tỷ đồng: 2%;
 • Đối với phần vốn trên 1000 tỷ đồng: 1%.
Ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam
Mức ký quỹ

Lưu ý

 • Vốn đầu tư của dự án được sử dụng làm căn cứ để tính mức ký quỹ của nhà đầu tư không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp cho Nhà nước và chi phí xây dựng các công trình công cộng thuộc dự án đầu tư.
 • Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo từng giai đoạn, mức ký quỹ được tính theo vốn đầu tư của dự án tương ứng với từng giai đoạn.
 • Nhà đầu tư đã tạm ứng tiền giải phóng mặt bằng, tái định cư được hoãn thực hiện nghĩa vụ ký quỹ tương ứng với số tiền giải phóng mặt bằng, tái định cư đã tạm ứng;
 • Tài khoản ký quỹ của Sở Kế hoạch và Đầu tư được mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam theo lựa chọn của nhà đầu tư. Nhà đầu tư chịu các chi phí phát sinh liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản ký quỹ và thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản ký quỹ.

Các trường hợp được giảm tiền ký quỹ – Ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam

Ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam
Giảm tiền ký quỹ

Mức giảm

Dự án

 

25%

Dự án thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư

Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn

Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, kể cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất.

 

50%

Dự án thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư

Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghệ cao, khu kinh tế, kể cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Điều kiện để hoàn trả tiền ký quỹ

Ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam
Điều kiện hoàn trả quỹ

Thứ nhất – Hoàn trả 50%

Hoàn trả 50% số tiền ký quỹ cho nhà đầu tư khi nhà đầu tư hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đã được cấp các giấy phép, chấp thuận khác cần thiết để thực hiện các hoạt động đầu tư xây dựng (nếu có), với tiến độ không chậm hơn tiến độ quy định tại Giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Thứ hai – Hoàn thành việc nghiệm thu công trình đúng hạn

Hoàn trả số tiền ký quỹ còn lại và tiền lãi phát sinh (nếu có) tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành việc nghiệm thu công trình xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị để dự án đầu tư hoạt động không chậm hơn tiến độ quy định tại Giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Thứ ba – Giảm vốn đầu tư của dự án 

Trong trường hợp giảm vốn đầu tư của dự án, nhà đầu tư được hoàn trả số tiền ký quỹ tương ứng với số vốn đầu tư giảm theo quy định tại Giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư (được điều chỉnh) hoặc văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Thứ tư – Các trường hợp lỗi không do doanh nghiệp 

Trong trường hợp dự án đầu tư không thể tiếp tục thực hiện do lý do bất khả kháng hoặc do lỗi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, nhà đầu tư được xem xét hoàn trả khoản tiền ký quỹ theo thỏa thuận với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trên đây Kế toán Tâm Minh đã cung cấp cho bạn các thông tin cơ bản về Ký quỹ để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam. Mọi thắc mắc bạn có thể liên hệ trực tiếp Tâm Minh để được tư vấn rõ hơn. 

Rate this post
cropped-logo1.jpg

KẾ TOÁN TÂM MINH Với nhiều năm đồng hành phát triển với các doanh nghiệp, Tâm Minh luôn cố gắng mang lại cho khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất với: Giải pháp tối ưu - Tiết kiệm chi phí - Minh bạch thông tin – Chuyên môn đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *