fbpx

luật doanh nghiệp

June 8, 2020
dịch vụ thành lập công ty - doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp: Luật số 60/2005/QH11 của Quốc hội Chương VII – X

Chương VII: NHÓM CÔNG TY Điều 146. Nhóm công ty Nhóm công ty là tập hợp các công ty có mối quan hệ gắn bó lâu dài […]
June 8, 2020
dịch vụ thành lập công ty - doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp: Luật số 60/2005/QH11 của Quốc hội Chương IV – V – VI

Chương IV: CÔNG TY CỔ PHẦN Điều 77. Công ty cổ phần Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: a) Vốn điều lệ được chia […]
June 8, 2020
dịch vụ thành lập công ty - doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp: Luật số 60/2005/QH11 của Quốc hội Chương I – II – III

QUỐC HỘI Số: 60/2005/QH11   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —– o0o —– Hà Nội […]